სასაცილო

საინტერესო

სხვა

ჩათი

წესები

დახმარება

კონტაქტი

გამოაქვეყნა: მარიი კომენტარი: 48 ნახვა: 4764
+48


 არ დაივიწყო რომ ხარ ქართველი შენ ღმერთმა დაგაჯილდოვა ,შენ რუსთველის თამარის დავითის შთამომავალი ხარ ,არ დაივიწყო ეს, გახსოვდეს რომ შენ ქართველი ხარ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩემო თვალნათელო,ჩემო სანატრელო,
ოდესმე დიდი,ყოფილა საქართველო.
ყოფილას დავით მეფე,აღმაშენებელი,
ყოფილან ოპიზრები,გასაშტერებელი.
ყოფილა მოდრეკილი,ყოფილა ცურტაველი,
რასაც მოჰყოლია შოთა რუსთაველი...
ჩემო მიმინო და ჩემო ფრთანათელო,
ოდესმე დიდი,ყოფილაბ საქართველო,
ყოფილა ნიკოფსიით დარუბანდამდე
გაჭენებული და გამოჭენებული,
რტოებგაშლილი და გამოჩინებული,
ყოფილა ორ ზღვას შუა აღმოცენებული.
ფიე,საქართველოს ყოლია ვასლები,
თამარს უკრეფია,სულ ნოქროს ვაშლები!
ტევრი გვიწალდია,ისე გვიზარდია,
რომ გავმზადებულვართ ახალ ბიზანტიად.
მაგრამ უცაბედად,მატლი არეულა,
ბორბალი უკუღმა დატრიალებულა.
ჩვენთვის მონღოლია პირველი სასჯელი,
მონღოლს მოჰყოლია თურქი და სპარსელი.
ტურფა საქართველო,ყორნებს წაუღიათ,
სპარსეთს და ოსმალეთს შუაზე გაუყვიათ.
ჩაშლილა ჯაჭვი და თვალი ჩარღვეულა,
იყალთო დაკეტილა,გელათი დანგრეულა.
ოთხ პოეტს სულ სისხლის ცრემლებით უცრემლიათ.
ოთხივეს საბრალო ლექსები უწერიათ.
რა დროს ლექსებია,მოუკვდა პატრონი,
ხმლით შემოვარდნილა,ერეკლე ბატონი.
ამას მოჰყოლია: "ვაჰ დრონი,ვაჰ დრონი".
ჩემო თვალნათელო,ჩემო ფრთანათელო,
ოდესმე დიდი,ყოფილა საქართველო

 

არ დაივიწყო შენი სამშობლო არავის არ დააჩაგვრიო თავი, გახსოვდეს, რომ ოდესღაც საქართველოს ეკუთვნოდა ყველა და ემორჩილებოდა. გახსოვდეს რომ რაც არ უნდა მოხდეს შენ ქართველი ხარ!!!!!!!!!!!იცი რომ სომხეთი რუსეთი აზერბაიჯანი და თურქეთი ოდესღაცომის გარეშე ემორჩილებოდა საქარტველოს რადგანაც მათ სიტყვა საქართველო აზანზარებდა? sick1
 

 

 

 

საქართველო და კავკასია თამარის გარდაცველებისას (რუკაზე პირობითად აღნიშნულია 1213 წელი)

თამარ მეფე ყოველმხრივ ცდილობდა, რომ მამის, გიორგი III-ისა და დიდი პაპის, დავით IV აღმაშენებლის პოლიტიკური კურსი განეგრძო როგორც საშინაო, ისე საგარეო საქმეებში. ამ პერიოდში თურქები უკიდურესად შევიწროებულები იყვნენთარგი:ვისგან. მდგომარეობამ ისინი აიძულა გაერთიანებასა და კოალიციურ ლაშქრობაზე ეფიქრათ. მათ ბაღდადის ხალიფას მიმართეს და განზრახული ლაშქრობის მოწყობაში დახმარება სთხოვეს. ბაღდადის ხალიფა ფაქტობრივად აღმოსავლეთის მუსლიმანური რელიგიის მეთაურად თვლიდა თავს[საჭიროებს წყაროს მითითებას] და ქრისტიანების წინააღმდეგ „მართლმორწმუნეთა დასაცავად“ ყოველთვის მზად იყო. ხალიფამ ლაშქრობის მოსაწყობად დიდი თანხები გამოჰყო[საჭიროებს წყაროს მითითებას].

იმ დროისთვის, ირანის ადარბადაგანის მმართველი აბუ-ბაქრი, ერთპიროვნული მბრძანებელი გახდათარგი:სად. სწორედ აბუ-ბექრმა ისარგებლა ხალიფას მატერიალური დახმარებით და მისი მოწოდებაც თავის სასარგებლოდ გამოიყენა. მან აღმოსავლეთის თურქთა თარგი:? დიდძალ ლაშქარს მოუყარა თავი. აბუ-ბექრი პირველად შირვანისკენ გაემართა. შირვანშაჰი აღსართანი და მისი სიძე ამირ-მირმანი ვერ გაუმკლავდნენ მტერს. შირვანი საქართველოს ყმადნაფიცი ქვეყანა იყო, შესაბამისად, საქართველოს შირვანის მიმართ გარკვეული ვალდებულებაც ეკისრა.

საქართველოს სამეფო კარის გადაწყვეტილებით დიდძალი ლაშქარი შეიკრიბა. ქართველთა ლაშქარი ბრძოლისათვის გაემართა, შამქორისაკენ. ცხენოსანთა ლაშქარი მტკვრის მარჯვენა ნაპირიდან დაიძრა და მდინარე ხრამიდან შამქორისწყლამდე მანძილი დღე-ღამეში გაიარა. შამქორის ბრძოლა 1195 წელს გაიმართა

ისტორიული ქალაქი შამქორი მდინარე შამქორისწყლის მარცხენა ნაპირზე მდებარეობდა და მნიშვნელოვანი სავაჭრო პუნქტი იყო. აბუ ბაქრი ქალაქში გამაგრდა, ამიტომ ქართული ლაშქრის მთავარი დარტყმის ობიექტად ქალაქი შეირჩა. ციხესიმაგრეზე შეტევას, ლაშქრის მარჯვენა ფრთა ახორციელებდა. დავით სოსლანის რაზმი ცუდი გზების გამო დაყოვნდა. მისმა მოსვლამ არსებითად შეცვალა ბრძოლის ვითარება. ამ ბრძოლაში გამარჯვება ქართველებს ხვდათ წილად.

მას შემდეგ, რაც საქართველოს ხელში აღმოჩნდა კავკასიის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პუნქტები: განძა, ანისი, კარი, თურქთა გავლენა რეგიონში მნიშვნელოვნად შეცირდა. ციხე-ქალაქი კარი თავისი სიძლიერით გამოირჩეოდა და მთელ ამიერკავკასიაში თურქთა საიმედო საყრდენად ითვლებოდა. ბასილი ეზოსმოძღვარი გადმოგვცემს რომ, „მრავლით ჟამთაგან“ იბრძოდნენ კარისათვის სარგის თმოგველი, შალვა თორელი და მესხნი. მათ კარის ირგვლივ არსებული ყველა ქალაქი და სოფელი დაიმორჩილეს, კარის აღება კი ვერ შეძლეს. თამარ მეფემ ქალაქის ასაღებად დავით სოსლანი გააგზავნა, თვითონ თამარი ჯავახეთში დადგა და აქ დაელოდა „ამბავსა მათსა“. ქართველებმა შეძლეს ციხე-ქალაქის აღება და ეს ტერიტორია უშუალოდ საქართველოს შემოუერთეს. კარის აღებას უდიდესი პოლიტიკური და სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან იგი ანის-არზრუმის დიდ სავაჭრო გზაზე მდებარეობდა.

მუსლიმანურმა სახელმწიფოებმა საქართველოს წინააღმდეგ ახალი ლაშქრობის წამოწყება გადაწყვიტეს. ამჯერად ამ ლაშქრობას სათავეში მცირე აზიის თურქული სახელმწიფო, რუმის სასულთნო ჩაუდგა. რუმის სულთანმა რუქნადინმა 400,000 მეომარი შეკრიბა. მან საგანგებო მოციქული გამოუგზავნა თამარს, რომელთაც მეფეს კადნიერი წერილი გადასცეს:

 

„მე ნუქარდინ. სულტანი ყოვლისა ცისა-ქუეშისა უმაღლესი, მიმსგავსებული ძლიერებასა ანგელოზთასა, თანამდგომი ღმრთისა, მოვლინებული მოჰმედისაგან მოგიმცნობ მეფესა ქართველთასა თამარს.

ყოველი დიაცი რეგუენია და შენ გიბრძანებია ქართველთა აღებად ჴრმალთა და ღმრთისაგან საყუარელისა ისლემთა ერისა დაჴოცად მუსულმანთა.

და კუალად ნათესავსა ზედა თავისუფალსა დადებად ხარკი ყმებური. და აწ მე მოვალ, რათა უსაჯო სამართალი სახლსა სპარსთასა და განგწუართო შენ და ერი ეგე შენი არაოდეს კადრებად აღებად ჴრმლისა, რომელი ღმერთსა ჩუენდა უბოძებია. ხოლო ცხოვნებით იგი ოდენ ვაცხოვნო, რომელმან უწინარეს მოსლვისა ჩემისა თაყუანისმცეს წინაშე კარვისა ჩემისა და აღიაროს ქადაგება მოჰამად მოციქულისა, და უარ ყოს სჯული შენი და ჴელითა თჳსითა იწყოს წინაშე ჩემსა ლეწად ჯუარისა, რომლისა მიმართ დაგიცთ ცუდი სასოება, და აწ მოელოდი ნაცვალსა ჩემსა, რომელი შეამთხჳე სპარსთა.“

 

 

ვარძია

თამარის პირველ ისტორიკოსთან[საჭიროებს წყაროს მითითებას] დაცულია ცნობა, რომ რუქნადინის ელჩს წერილის გადაცემის შემდეგ, მეფისათვის უღირსი სიტყვებით მიუმართავს:„უკეთუ მეფემან თქუენმან დაუტეოს სჯული, იპყრას სულტანმან ცოლად; და უკეთუ არა დაუტეოს სჯული, იყოს ხარჭად სულტნისა“. ამ სიტყვებს რომ ამბობდა ელჩი, მხარგრძელი წამოდგა „და უხეთქა ჴელითა პირსა, და ვითარცა მკუდარი დაეცა და იდვა“.

თამარის ბრძანებით ჯარის შეკრება დაიწყეს. მეფე ვარძიაში მივიდა და იქ ღვთისმშობელს შეავედრა ქართველების ჯარი.

ქართველთა ლაშქარი ბასიანში მივიდა, სადაც სულთანი იყო დაბანაკებული ბასიანის ბრძოლა 1203 წელს გაიმართა. ხანგრძლივი ბრძოლის დროს ზაქარია გაგელს, შალვა და ივანე ახალხციხელებს ცხენები დაუხოცეს, სარდლებიბრძოლას ქვეითად განაგრძობდნენ. ქართველთა ლაშქარში, ამ ფაქტმა მცირედი არეულობა გამოიწვია თუმცა, დავით სოსლანმა ბრძოლის მიმდინარეობისას მნიშვნელოვანი გადაჯგუფება განახორციელა – მან ცხენოსანთა რაზმი მოწინააღმდეგის გვერდებზე შეტევისთვის მოამზადა, მარცხენა ფრთას თვითონ ჩაუდგა სათავეში, ხოლო მარჯვენაზე ზაქარია მხარგრძელი განაწესა. შეტევა ერთდროულად განხორციელდა. დავით სოსლანის მიერ დასახულმა გეგმამ გაამართლა: მტერი პანიკაში ჩავარდა და ბრძოლა ქართველების გამარჯვებით დასრულდა. ბასიანის ბრძოლაში ქართველების გამარჯვებას, უდიდესი პოლიტიკური ნიშვნელობა ჰქონდა, საქართველომ კიდევ უფრო განიმტკიცა თავისი პოზიციები რეგიონში და სამხრეთის საზღვრები სრულიად გაამაგრა.შენ იცი რაამდეეენიიი ქართელია უცხოეთში წასული სამუშაოდ? ძველად კი ნატრულობდნენ აქ რომ ჩამოსულიყვნენ და ემუშავაათ


 

ძველად თურმე, როცა მტრების უთვალავი ჯარები
მოდიოდნენ, რომ გაეღოთ საქართველოს კარები,
მამაკაცებს გვერდით ჰყავდათ, ვით ფოლადის ფარები,
და მტრებს მათთან ერთად სცემდნენ საქართველოს ქალები.
ისე მტკიცე იყვნენ თურმე, ვით მეტეხის კედელი,
გმირი თამარ ვაშლოვნელი და მაია წყნეთელი.
მათი ხმალი ცეცხლს აფრქვევდა, მტერი თრთოდა ვერანი,
საქართველოს ცის ფერს ჰგავდა ფერი მათი მერანის.
სადაც უნდა ყოფილიყვნენ, მარად დაუზრახველნი, —
საქართველო იყო მათი საყვარელი სახელი.
ბრძოლის ველზე მიდიოდნენ რაინდული ოცნებით,
მიდიოდნენ და მიჰქონდათ ჩალისფერი დროშები,
ბევრჯერ სისხლით შეღებილა მათი ავგაროზები.
სადაც უნდა ყოფილიყვნენ, თუნდ სამარის კარამდის,
ოსმალეთის მიწა იყო, თუ მინდორი მარაბდის, —
საქართველო იყო მათი საყვარელი მარადის.
სადაც უნდა აღემართათ სატევარი და გორდა,
ვაჟკაცურად მიიწევდნენ, ვაჟკაცურად გაჰქონდათ —
სპარსეთში თუ დაღესტანში, კრწანისთან თუ შამქორთან,
საქართველოს ერთი მუჭა ცხელი მიწა თან ჰქონდათ.
სიკვდილის წინ რუსთაველის შაირების ძახილით
მიწას გულში ჩაიკრავდა ქართლელი თუ კახელი, —
საქართველო იყო მათი საოცნებო სახელი.
შვილებს ომში აგზავნიდნენ წარბშეკრული დედები,
აგზავნიდნენ, აბარებდნენ დედურ დაიმედებით:
თუ ისარი ზურგში მოგხვდეთ, არ დაიჭრათ მკერდები,
ხელმეორედ ნუ გენახოთ საქართველოს ედემი!
ისე მტკიცე იყვნენ თურმე, ვით მეტეხის კედელი,
გმირი თინა წავკისელი და მაია წყნეთელი.
მათი ხმალი ცეცხლს აფრქვევდა, მტერი თრთოდა ვერანი,
საქართველოს ცის ფერს ჰგავდა ფერი მათი მერანის.
მამულისთვის დაიღუპნენ ვაჟკაცობის მსახველნი,
საქართველო იყო მათი უწმინდესი სახელი.

 
შენ უნდა ამაყობდე იმით რომ ქრისტიანი გაქვს იკითხე ლოცვები!!!! დღეში 100 ჯერ მაინც უნდა თქვა იცი " უფალო იესო ქრისტე შეგვიწყალენ ჩვენ" ნუ მიბაძავ ევროპელებს ნუ ჩაიცვამ ძერსკულად იყავი ქართველი და გამორჩეული იქით მოგბაძონ! გახსოვდეს რომ ხარ ადამიანი, არ დაივიწყო რომ ხარ ქართველი!!!!!!!!!!1111

მსგავსი სიახლეები:

გელოდება საქართველო    გელოდება საქართველო
დავით IV აღმაშენებელი    დავით IV აღმაშენებელი
გარნისის ბრძოლა    გარნისის ბრძოლა
სასირეთის ბრძოლა    სასირეთის ბრძოლა
მარაბდის ბრძოლა    მარაბდის ბრძოლა
კატეგორია: სხვა სიახლეები » სხვადასხვა
გამოქვეყნდა: 1-02-2013, 18:44 ამოსაბეჭდი ვერსია

Facebook-ის კომენტარები


 
1. Jack Daniels (კლუბის წევრი)
0
აქვს 4 სიახლე და 13 კომენტარი   
სიახლეს +1 
თქვენ გქონდათ არჩევანი ომსა და სირცხვილს შორის. თქვენ აირჩიეთ სირცხვილი და ამიტომ მიიღებთ ომს.
2. happy dreamer (VIP)
+1
აქვს 78 სიახლე და 2184 კომენტარი   
"ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო" - მიყვარს ძალიან ეს ლექსი heart პატრიოტიზმით აღსავსე სიახლეა love მე(ც) მიყვარს საქართველო heart +1))

         

 
3. ani888 (კრიტიკოსი)
-1
აქვს 0 სიახლე და 1424 კომენტარი   
ეეეეეეეეეეჰჰჰ bigsmile bigsmile cool

     

 
ძალიან გთხოვთ ოხუნ.ჯი-ს ჩათი დააბრუნოთ
4. nelo (კლუბის წევრი)
0
აქვს 60 სიახლე და 529 კომენტარი   
ჩემო თვალნათელო,ჩემო სანატრელო,

ოდესმე დიდი,ყოფილა საქართველო.

ყოფილას დავით მეფე,აღმაშენებელი,

ყოფილან ოპიზრები,გასაშტერებელი.

ყოფილა მოდრეკილი,ყოფილა ცურტაველი,

რასაც მოჰყოლია შოთა რუსთაველი...

ჩემო მიმინო და ჩემო ფრთანათელო,

ოდესმე დიდი,ყოფილაბ საქართველო,

ყოფილა ნიკოფსიით დარუბანდამდე

გაჭენებული და გამოჭენებული,

რტოებგაშლილი და გამოჩინებული,

ყოფილა ორ ზღვას შუა აღმოცენებული.

ფიე,საქართველოს ყოლია ვასლები,

თამარს უკრეფია,სულ ნოქროს ვაშლები!

ტევრი გვიწალდია,ისე გვიზარდია,

რომ გავმზადებულვართ ახალ ბიზანტიად.

მაგრამ უცაბედად,მატლი არეულა,

ბორბალი უკუღმა დატრიალებულა.

ჩვენთვის მონღოლია პირველი სასჯელი,

მონღოლს მოჰყოლია თურქი და სპარსელი.

ტურფა საქართველო,ყორნებს წაუღიათ,

სპარსეთს და ოსმალეთს შუაზე გაუყვიათ.

ჩაშლილა ჯაჭვი და თვალი ჩარღვეულა,

იყალთო დაკეტილა,გელათი დანგრეულა.

ოთხ პოეტს სულ სისხლის ცრემლებით უცრემლიათ.

ოთხივეს საბრალო ლექსები უწერიათ.

რა დროს ლექსებია,მოუკვდა პატრონი,

ხმლით შემოვარდნილა,ერეკლე ბატონი.

ამას მოჰყოლია: "ვაჰ დრონი,ვაჰ დრონი".

ჩემო თვალნათელო,ჩემო ფრთანათელო,

ოდესმე დიდი,ყოფილა საქართველო- უმაგრესი ლექსია, და პოეტი საერთოდ მურმან ლებანიძეე heart +1 ავტორ 8-კლასში ხარ? 8კლასის სახლემძღვანელოშია ეს ლექსი, მეც წინა გაკვეთილზე მქონდა ))*

       

 
5. miss you (VIP)
0
აქვს 149 სიახლე და 1741 კომენტარი   
მე ქართველი ვარ inlove1

         

 
6. happy girl:) (კრიტიკოსი)
0
აქვს 29 სიახლე და 772 კომენტარი   
კარგი სიახლეე
+111111 მომეწონა

      

 
7. katte-katte (კლუბის წევრი)
0
აქვს 2 სიახლე და 139 კომენტარი   
ქართული ყველაფერი მიყვარს მაგრამ...ის რაც ყველაზე მეტად მიყვარს ეს ცეკვაა ქართულზე მაბოდებს:))

 

 
მიყვარხარ, იმიტომ ,რომ მთელი სამყარო ხელს მიწყობდა შენ რომ მეპოვნე
8. machuna (კლუბის წევრი)
0
აქვს 17 სიახლე და 1264 კომენტარი   
კაი სიახლე მომეწონა!!!!+1

      

 
Hero :D
9. nucnuca (კლუბის წევრი)
0
აქვს 0 სიახლე და 72 კომენტარი   
heart heart heart heart heart
მეეც მიყვარს საქართველოო, თითოეულიი ქართველიი და აბსოლუტურად ყველაფერი ქართული .. <3 
10. O_o lasha :D (კრიტიკოსი)
0
აქვს 32 სიახლე და 1006 კომენტარი   
სიახლე ძაან პატრიოტული იყო...ყოჩაღ ავტორ :)
+1

       

 
11. oxunjeli3 (კრიტიკოსი)
0
აქვს 37 სიახლე და 690 კომენტარი   
შესანიშნავი

      

 
12. aanniii (კლუბის წევრი)
0
აქვს 0 სიახლე და 6 კომენტარი   
აი ძაან მომეწონააააა +111 
>♥♥♥<
13. OXUNGELA (კლუბის წევრი)
0
აქვს 5 სიახლე და 73 კომენტარი   
უმაგრესი სიახლე! angel2 
14. ninikela b... (კრიტიკოსი)
0
აქვს 18 სიახლე და 561 კომენტარი   
აი, ძალიან მაგარი სიახლეა რა. მე ძალიან მიყვარს ჩემი სამშობლო საქართველო heart

     

 
15. nima (კლუბის წევრი)
0
აქვს 33 სიახლე და 333 კომენტარი   
კაი სიახლე მომეწონა!!!!+1

     

 
16. sir nick (კლუბის წევრი)
0
აქვს 28 სიახლე და 110 კომენტარი   
მე მიყვარს ჩემი სამშობლო და მომეწონა ეს პოსტი მაგრამ ევროპელებს რატო არ უნდა მივდაძო ეს კი საინტერესოა

   

 
თუ სიცილი სიცოცხლეს ახანგრძლივებს მაშინ ოხუნჯელები უკვდავები არიან
17. McDowell (კრიტიკოსი)
+1
აქვს 74 სიახლე და 1546 კომენტარი   
მე მიყვარს საქართველო მე ვგიჯდები საქართველოზე მე ვაფრენ საქართველოზე მართლაც რომ პატრიოტიზმის აღსავსე სიახლეა მომეწონა ლექსებიც და ყველაფერი ერთი ხმალი ავლესოთ რო დაგედო კარგი იქნებოდა +1

         

 
smile Oxun.ge smile
18. niga, nigo, nigala. (კლუბის წევრი)
0
აქვს 24 სიახლე და 467 კომენტარი   
miss you,
მეც+1

     

 
მადე ინ ჯორჯია კაროჩე გავარიატ ჩემი დაია სიმონ:D
19. ani nika (კლუბის წევრი)
0
აქვს 0 სიახლე და 27 კომენტარი   
კარგი სიახლეაა +1 
იარე მარტო, რომ ნახო ვინმე, და შემდეგ მიხვდები ვინ დააფასო!
20. MadneSs (კლუბის წევრი)
0
აქვს 4 სიახლე და 343 კომენტარი   
ბევრჯერ გამიაზრებია ბევრჯერ მიფიქრია და ბევრჯერ მინატრია და ღმერთისთვის მადლობა მითქვია რომ ქართველი ვარ.

P.ს რუკაზე ლეჩხუმი მონიშნეთ თუარა გაგიერთიანებთ თავ-ყბას :D

   

 
21. მარრიი (კრიტიკოსი)
0
აქვს 3 სიახლე და 770 კომენტარი   
მიხარია რომ ქართველი ვარ

    

 
ერთი წლის წინ უკეთესი იყო :( უბრალოდ ვერანაირ მსგავსებას ვეღარ ვპოულობ,იმედია ასე არ გაგრძელდება :))
22. MeMyselfAndOxun (კრიტიკოსი)
0
აქვს 40 სიახლე და 1478 კომენტარი   
idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2 idontknow2

მხოლოდ ეს შემიძლია ვთქვა: რავი

       

 
Friends? what world are you living in? I don't need friends , I need fans! DON'T YOU GET IT? HOW DO YOU THINK PEOPLE BECOME FAMOUS ANYMORE? you had a time! NOW I WANT MINE! And your time......... is over!

SCReaM4EvEr!
███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒░░░░░░░▓█████
██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▓████
█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░▓███
████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░███
███████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░███
██████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓████░░░░░▒▓░░░░░░░░░███
█████▓▒▓▓▓▓▓▒░▒█████▓░░░░▓██▓░░░░░░░▒███
████▓▒▓▒▒▒░░▒███████░░░░▒████░░░░░░░░███
███▓▒▒▒░░▒▓████████▒░░░░▓████▒░░░░░░▒███
██▓▒▒░░▒██████████▓░░░░░▓█████░░░░░░░███
██▓▒░░███████████▓░░░░░░▒█████▓░░░░░░███
██▓▒░▒██████████▓▒▒▒░░░░░██████▒░░░░░▓██
██▓▒░░▒███████▓▒▒▒▒▒░░░░░▓██████▓░░░░▒██
███▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░███████▓░░░▓██
███▓░░░░░▒▒▒▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░██████▓░░░███
████▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓██▒░░░░░░░▓███▓░░░░███
██████████▓▓▓▓▒▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░████
█████████▓▓▓▓▒▒░▓█▓▓██░░░░░░░░░░░░░█████
███████▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░██████
██████▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████████
██████▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓██████████
██████▓▓▓▓▒▒██████▒░░░░░░░░░▓███████████
██████▓▓▓▒▒█████████▒░░░░░░▓████████████
██████▓▓▒▒███████████░░░░░▒█████████████
██████▓▓░████████████░░░░▒██████████████
██████▓░░████████████░░░░███████████████
██████▓░▓███████████▒░░░████████████████
██████▓░███████████▓░░░█████████████████
██████▓░███████████░░░██████████████████
██████▓▒██████████░░░███████████████████
██████▒▒█████████▒░▓████████████████████
██████░▒████████▓░██████████████████████
██████░▓████████░███████████████████████
██████░████████░▒███████████████████████
█████▓░███████▒░████████████████████████
█████▒░███████░▓████████████████████████
█████░▒██████░░█████████████████████████
█████░▒█████▓░██████████████████████████
█████░▓█████░▒██████████████████████████
█████░▓████▒░███████████████████████████
█████░▓███▓░▓███████████████████████████
██████░▓▓▒░▓████████████████████████████
███████▒░▒██████████████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████
23. natushkebi2 (კრიტიკოსი)
0
აქვს 38 სიახლე და 788 კომენტარი   
კარგია ეს სიახლე ფავორიტებში:)+11111

      

 
თუ არ მოგწონვარ აიღე რუკა>>>>>>>>ჩაჯექი მანქანაში>>>>>>>>წადი>>>>ჯანდაბაში>>>>>ბედნიერი მგზავრობა:D
24. Princess T (კრიტიკოსი)
0
აქვს 34 სიახლე და 683 კომენტარი   
ეს სიახლე... მაშინ როცა საქართველოში არ ვარ... მელანქოლიით ავივსე... იმედი მაქვს მალე გავა ორი კვირა ... მომენატრა უკვე იქაურობა მიუხედავად იმისა რომ 2 დღის წინ დავტოვე...

      

 
this is my WISH for you...
SMILES when sadness intrudes..
COMFPRT on difficult days ...
RAINBOWS to follow the clouds ...
LAUGHTER to kiss your lips...
HUGS when spirits sag ..
SUNSETS to warm your heart ...
FRIENDSHIPS to brighten your being ...
BEAUTY for your eyes to see ...
FAITH so that you can believe..
CONFIDENCE for when you doubt...
PATIENCE to accebt the truth ...
COURAGE to khnow yourself..
LOVE to complete your life ...
25. მარიი (კლუბის წევრი)
0
აქვს 17 სიახლე და 700 კომენტარი   
ციტატა: nelo

ჩემო თვალნათელო,ჩემო სანატრელო,

ოდესმე დიდი,ყოფილა საქართველო.

ყოფილას დავით მეფე,აღმაშენებელი,

ყოფილან ოპიზრები,გასაშტერებელი.

ყოფილა მოდრეკილი,ყოფილა ცურტაველი,

რასაც მოჰყოლია შოთა რუსთაველი...

ჩემო მიმინო და ჩემო ფრთანათელო,

ოდესმე დიდი,ყოფილაბ საქართველო,

ყოფილა ნიკოფსიით დარუბანდამდე

გაჭენებული და გამოჭენებული,

რტოებგაშლილი და გამოჩინებული,

ყოფილა ორ ზღვას შუა აღმოცენებული.

ფიე,საქართველოს ყოლია ვასლები,

თამარს უკრეფია,სულ ნოქროს ვაშლები!

ტევრი გვიწალდია,ისე გვიზარდია,

რომ გავმზადებულვართ ახალ ბიზანტიად.

მაგრამ უცაბედად,მატლი არეულა,

ბორბალი უკუღმა დატრიალებულა.

ჩვენთვის მონღოლია პირველი სასჯელი,

მონღოლს მოჰყოლია თურქი და სპარსელი.

ტურფა საქართველო,ყორნებს წაუღიათ,

სპარსეთს და ოსმალეთს შუაზე გაუყვიათ.

ჩაშლილა ჯაჭვი და თვალი ჩარღვეულა,

იყალთო დაკეტილა,გელათი დანგრეულა.

ოთხ პოეტს სულ სისხლის ცრემლებით უცრემლიათ.

ოთხივეს საბრალო ლექსები უწერიათ.

რა დროს ლექსებია,მოუკვდა პატრონი,

ხმლით შემოვარდნილა,ერეკლე ბატონი.

ამას მოჰყოლია: "ვაჰ დრონი,ვაჰ დრონი".

ჩემო თვალნათელო,ჩემო ფრთანათელო,

ოდესმე დიდი,ყოფილა საქართველო- უმაგრესი ლექსია, და პოეტი საერთოდ მურმან ლებანიძეე +1 ავტორ 8-კლასში ხარ? 8კლასის სახლემძღვანელოშია ეს ლექსი, მეც წინა გაკვეთილზე მქონდა ))*
8 კლასში არა კაცო :D ყველას დიდი,დიდი მადლობა

     

 
26. Nanuka )) (კრიტიკოსი)
0
აქვს 96 სიახლე და 663 კომენტარი   
მიყვარს ჩემი სამშობლო heart ყველა ქვეყანას მირჩევნია heart კარგი სიახლეა.+1

       

 
27. an-uki (კლუბის წევრი)
0
აქვს 34 სიახლე და 271 კომენტარი   
heart ძაან მომეწონა ეს სიახლე +1

    

 
მაღიზიანებს ხმაური,ყაყანი ძერსკები, და საკუთარ თავზე წარმოდგენა აწეული ხალხი
28. giga188 (კლუბის წევრი)
0
აქვს 2 სიახლე და 21 კომენტარი   
მე მიყვარს საქართველო heart heart

+10000000000000 
29. გიორგი12 (კლუბის წევრი)
0
აქვს 0 სიახლე და 62 კომენტარი   
ვაღიარებ რომ ჩემი წინაპრები ნამდვილად ღირსეულები იყვნენ, მაგრამ მათი შთამომავლები ნამდვილი დებილები არიან. 
ზდაროვა სასტავს, ვიღაცა გვზასავს.
30. მარიი (კლუბის წევრი)
0
აქვს 17 სიახლე და 700 კომენტარი   
ციტატა: გიორგი12

ვაღიარებ რომ ჩემი წინაპრები ნამდვილად ღირსეულები იყვნენ, მაგრამ მათი შთამომავლები ნამდვილი დებილები არიან.

მეც მაგას ვფიქრობ ძერსკს ნორმალური არ ჯობია ?

კაცს რო ომის ეშინია ის კაცია?

     

 
31. NIKA=) (კრიტიკოსი)
0
აქვს 23 სიახლე და 818 კომენტარი   
გიორგი12,
ის კი არ ურჩევნია მამულს ''რომ შვილი სჯობდეს მამას '' არამედ ის რომ მამა სჯობდეს შვილს : )) სიახლის შეფასებისაგან თავს შევიკავებ ... : |

ღმერთმა შენ დაგაჯილდოვა რომ ქართველი ხარ იამაყე ამით არ გეთანხმები ავტორ არანაირად... და სხვა ერს ჩვენზე დაბლა ნუ აყენეებ : )

      

 
The Recluse
32. Alice Cullen (კრიტიკოსი)
0
აქვს 6 სიახლე და 1580 კომენტარი   
მიუხედავად ყველაფრის მეამაყება ქართველობა...!! heart

     

 
За родину !!! За Сталина !!!
33. =ReD BeAuTy= (კრიტიკოსი)
0
აქვს 30 სიახლე და 719 კომენტარი   
ძაან კაი იყო რაღაც სხვანაირი girlinlove2

      

 
clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2 clapping2 girlinlove2 kiss2 cool2 jester2 dance music2
34. MY MOON (კლუბის წევრი)
0
აქვს 4 სიახლე და 285 კომენტარი   
ჩემო თვალნათელო,ჩემო სანატრელო,

ოდესმე დიდი,ყოფილა საქართველო.

ყოფილას დავით მეფე,აღმაშენებელი,

ყოფილან ოპიზრები,გასაშტერებელი.

ყოფილა მოდრეკილი,ყოფილა ცურტაველი,

რასაც მოჰყოლია შოთა რუსთაველი...

ჩემო მიმინო და ჩემო ფრთანათელო,

ოდესმე დიდი,ყოფილაბ საქართველო,

ყოფილა ნიკოფსიით დარუბანდამდე

გაჭენებული და გამოჭენებული,

რტოებგაშლილი და გამოჩინებული,

ყოფილა ორ ზღვას შუა აღმოცენებული.

ფიე,საქართველოს ყოლია ვასლები,

თამარს უკრეფია,სულ ნოქროს ვაშლები!

ტევრი გვიწალდია,ისე გვიზარდია,

რომ გავმზადებულვართ ახალ ბიზანტიად.

მაგრამ უცაბედად,მატლი არეულა,

ბორბალი უკუღმა დატრიალებულა.

ჩვენთვის მონღოლია პირველი სასჯელი,

მონღოლს მოჰყოლია თურქი და სპარსელი.

ტურფა საქართველო,ყორნებს წაუღიათ,

სპარსეთს და ოსმალეთს შუაზე გაუყვიათ.

ჩაშლილა ჯაჭვი და თვალი ჩარღვეულა,

იყალთო დაკეტილა,გელათი დანგრეულა.

ოთხ პოეტს სულ სისხლის ცრემლებით უცრემლიათ.

ოთხივეს საბრალო ლექსები უწერიათ.

რა დროს ლექსებია,მოუკვდა პატრონი,

ხმლით შემოვარდნილა,ერეკლე ბატონი.

ამას მოჰყოლია: "ვაჰ დრონი,ვაჰ დრონი".

ჩემო თვალნათელო,ჩემო ფრთანათელო,


პატრიოტოტოოოოოო

  

 
....................................
ალბათ ნამდვილი ბედნიერება ისაა , რომ გაიღვიძო ღამით დაინახო თუ როგორ მიდის ის ბავშვის საწოლთან და ამბობს : " ჩუმად სიხარულო თორე დედიკოს გააღვიძეებ .. ♥ ♥ ♥♥
35. salo_qeti (კრიტიკოსი)
0
აქვს 87 სიახლე და 1172 კომენტარი   
აუ ისტორიული ფაქტები ისტორიაშიც არ მაკლია facepalm ისე სიახლე კარგი იყო yes მე ქართველი ვარ! heart

        

 
I Love MJ Michael Jackson, Amy Winehouse, Queen And More... ♥
36. EleNiko...... (კლუბის წევრი)
0
აქვს 22 სიახლე და 58 კომენტარი   
ძააან მეამაყება რომ ქართველი ვარ და ამ ულამაზეს ქვეყანაში ვცხოვრობბ!

  

 
37. mach (კლუბის წევრი)
0
აქვს 0 სიახლე და 58 კომენტარი   
heart მე მიყვარს საქართველო და მე მეამაყება რომ ვარ ქართველი
კარგი სიახლეა heart 
38. Somerholic Mariam ♥ (კრიტიკოსი)
0
აქვს 29 სიახლე და 966 კომენტარი   
მე ქართველი ვარ და ვამყობ ამით ! ! ! girlinlove2

      

 
))http://www.youtube.com/watch?v=px8cZK79SdY&list=FLnav6X-hUym1HcOYWgQch-w
39. მარიი (კლუბის წევრი)
0
აქვს 17 სიახლე და 700 კომენტარი   
ციტატა: NIKA=)
ღმერთმა შენ დაგაჯილდოვა რომ ქართველი ხარ იამაყე ამით არ გეთანხმები ავტორ არანაირად... და სხვა ერს ჩვენზე დაბლა ნუ აყენეებ : )

შენ ქართველი არა ხარ თორე ამას არ იტყოდი ,დამიჯერე, შენში ქართული სისხლი არ ჩქეფს !

შენ იცი რამხელაა რუსთველის შთამომავალი რომ ხარ შენ იცი მწერლებიდან pრველ ადგილზე რუსთაველია და შემდეგ შექსპირი, შენ იცი თამარის დროს სიტყვა საქართველო ყველას და ყველაფერს აზანზარებდა? უნდა იამაყო ამით!!!!!!!!!!!

     

 
40. MeMyselfAndOxun (კრიტიკოსი)
0
აქვს 40 სიახლე და 1478 კომენტარი   
ციტატა: გიორგი12

ვაღიარებ რომ ჩემი წინაპრები ნამდვილად ღირსეულები იყვნენ, მაგრამ მათი შთამომავლები ნამდვილი დებილები არიან.


საღოლ შენ bigsmile

       

 
Friends? what world are you living in? I don't need friends , I need fans! DON'T YOU GET IT? HOW DO YOU THINK PEOPLE BECOME FAMOUS ANYMORE? you had a time! NOW I WANT MINE! And your time......... is over!

SCReaM4EvEr!
███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒░░░░░░░▓█████
██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▓████
█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░▓███
████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░███
███████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░███
██████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓████░░░░░▒▓░░░░░░░░░███
█████▓▒▓▓▓▓▓▒░▒█████▓░░░░▓██▓░░░░░░░▒███
████▓▒▓▒▒▒░░▒███████░░░░▒████░░░░░░░░███
███▓▒▒▒░░▒▓████████▒░░░░▓████▒░░░░░░▒███
██▓▒▒░░▒██████████▓░░░░░▓█████░░░░░░░███
██▓▒░░███████████▓░░░░░░▒█████▓░░░░░░███
██▓▒░▒██████████▓▒▒▒░░░░░██████▒░░░░░▓██
██▓▒░░▒███████▓▒▒▒▒▒░░░░░▓██████▓░░░░▒██
███▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░███████▓░░░▓██
███▓░░░░░▒▒▒▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░██████▓░░░███
████▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓██▒░░░░░░░▓███▓░░░░███
██████████▓▓▓▓▒▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░████
█████████▓▓▓▓▒▒░▓█▓▓██░░░░░░░░░░░░░█████
███████▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░██████
██████▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████████
██████▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓██████████
██████▓▓▓▓▒▒██████▒░░░░░░░░░▓███████████
██████▓▓▓▒▒█████████▒░░░░░░▓████████████
██████▓▓▒▒███████████░░░░░▒█████████████
██████▓▓░████████████░░░░▒██████████████
██████▓░░████████████░░░░███████████████
██████▓░▓███████████▒░░░████████████████
██████▓░███████████▓░░░█████████████████
██████▓░███████████░░░██████████████████
██████▓▒██████████░░░███████████████████
██████▒▒█████████▒░▓████████████████████
██████░▒████████▓░██████████████████████
██████░▓████████░███████████████████████
██████░████████░▒███████████████████████
█████▓░███████▒░████████████████████████
█████▒░███████░▓████████████████████████
█████░▒██████░░█████████████████████████
█████░▒█████▓░██████████████████████████
█████░▓█████░▒██████████████████████████
█████░▓████▒░███████████████████████████
█████░▓███▓░▓███████████████████████████
██████░▓▓▒░▓████████████████████████████
███████▒░▒██████████████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████
41. Nike... (VIP)
0
აქვს 245 სიახლე და 403 კომენტარი   
მარიი,
კარგი..ვამაყობ რომ ქართველი ვარ...და პატრიოტიც...მაგრამ ეს საქმით უნდა გამოიხატოს..და არა მარტო კარგად დაზეპირებული ფრაზებით ''რაც მაგრები ვართ,ქართველები ვართ''...რათქმაუნდა უნდა ვიამაყოთ წინაპრებითაც,მაგრამ უნდა მივბაძოთ კიდეც მათ, თუ ასე ვაფასებთ,რაც სამწუხაროდ იშვიათობაა დღეს... კარგი სიახლეა smile

        

 
ზღვის პირას სველ სილას მიუყვება ხან ერთი, ხანაც ორი კაცის ნაკვალევი
_ ეს ვისი ნაკვალევია, უფალო?
_იგი შენს მიერ განვლილი ცხოვრების გზაა შვილო ჩემო.
_კი, მაგრამ ეს მეორე ნაკვალევი ვისია?
_ეგ ჩემი ნაკვალევია, მე ხომ მთელი ცხოვრების მანძილზე შენთან ვიყავი.
_და, მაინც მიგიტოვებივარ უფალო. სილას ზოგჯერ მარტოდმარტო მიუყვება ჩემი კვალი.
_ შენ ისევ ცდები, შვილო ჩემო. მარტოდ მიმავალი კვალი ჩემია. შენი ცხოვრების უმძიმეს წუთებში მე ხომ ხელში აყვანილი მიმყავდი...
42. fang (კლუბის წევრი)
0
აქვს 0 სიახლე და 17 კომენტარი   
ის ქვეყანა კი არ უნდა გიყვარდეს სადაც დაიბადე და გაიზარდე, არამედ ის რომელიც რაღაცას გაძლევს ( მოქალაქეობა და პასპორტი სისულელეა) 
43. niniko_nini (VIP)
0
აქვს 351 სიახლე და 3774 კომენტარი   
love არ უნდა ბევრი ტიკ-ტიკი უბრალოდ მემაყებით

            

 
44. McDowell (კრიტიკოსი)
0
აქვს 74 სიახლე და 1546 კომენტარი   
ციტატა: NIKA=)
ღმერთმა შენ დაგაჯილდოვა რომ ქართველი ხარ იამაყე ამით არ გეთანხმები ავტორ არანაირად... და სხვა ერს ჩვენზე დაბლა ნუ აყენეებ : )

ჰაიმე ჩვენ სხვა ქვეყნებს არ ვაყენებთ ჩვენზე დაბლა უბრალოდ ნამდვილად გაქვს იმის მიზეზი რომ იამაყო შენი ქვეყნით თუნდაც მარტო რუსთაველით თამარით და კიდევ ძალიან ბევრი ქართველით

მე მეამაყება რომ ქართველი ვარ და სხვისი არ ვიცი ჩემი სამშობლოს მტერი ჩემი მტერია ჩვენი სამშობლოს მტერი ჩვენი მტერია

         

 
smile Oxun.ge smile
45. oxunji cika (კრიტიკოსი)
0
აქვს 0 სიახლე და 720 კომენტარი   
ოოხ როგორ გულში ჩამწვდა girlinlove2 მიხარია რომ ქართველი ვარ smile4

    

 
46. მარიი (კლუბის წევრი)
0
აქვს 17 სიახლე და 700 კომენტარი   
Jack Daniels,
პირვეეეელიიიიი ხაააააააარ lol2

     

 
47. mware-masxara (კლუბის წევრი)
0
აქვს 3 სიახლე და 455 კომენტარი   
მომეწონა ზალიან სიახლე +100000000000;;
მეც ზალიან მაგრად მიყვარს საქართველო და ვამაყობ რო ქართველი ვარ

ციტატა: მარიი

ციტატა: NIKA=)
ღმერთმა შენ დაგაჯილდოვა რომ ქართველი ხარ იამაყე ამით არ გეთანხმები ავტორ არანაირად... და სხვა ერს ჩვენზე დაბლა ნუ აყენეებ : )

შენ ქართველი არა ხარ თორე ამას არ იტყოდი ,დამიჯერე, შენში ქართული სისხლი არ ჩქეფს !

შენ იცი რამხელაა რუსთველის შთამომავალი რომ ხარ შენ იცი მწერლებიდან pრველ ადგილზე რუსთაველია და შემდეგ შექსპირი, შენ იცი თამარის დროს სიტყვა საქართველო ყველას და ყველაფერს აზანზარებდა? უნდა იამაყო ამით!!!!!!!!!!!

მარი სრულებიტ გეტანხმები

   

 
ვფიქრობთ ერთს, ვლაპარაკობთ მეორეს, ვეჭვობთ მესამეს, ვაკეთებთ მეოთხეს და გვიკვირს როცა გამოდის მეხუთე ...
48. მარიი (კლუბის წევრი)
0
აქვს 17 სიახლე და 700 კომენტარი   
მადლობა ყველ;ააააააასსსს

     

 

ინფორმაცია

ჯგუფ სტუმარი-ს წევრებს არ აქვთ კომენტარის გაკეთების უფლება.

გთხოვთ, გაიაროთ გამარტივებული რეგისტრაცია

ავტორიზაცია


ვიმეგობროთ Facebook-ზე!საიტის მიმდინარე სტატისტიკა

სულ დარეგისტრირებულია 100805 მომხმარებელი.
ამჟამად საიტზეა 37 მომხმარებელი.
ავტორიზებული მომხმარებლები:
- არ არიან

ადმინისტრატორიმოდერატორიVIP 
 VIPკრიტიკოსიკლუბის წევრი

აირჩიეთ სიახლეები თარიღის მიხედვით

«    თებერვალი 2017    »
ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

კვირის საუკეთესო სიახლეები

შესრულების დრო: 0,008898 წამი.


OXUN.GE - იუმორით სავსე გვერდი!
საიტი აწყობილია თ. ცომაიას მიერ
© OXUN.GE 2010-2014 - ყვე უფება დაცუია!
 
saitebi.ge height=   mcvane.ge

პირადი შეტყობინებები

თქვენი მიმოწერები